Nkween̄ Inu Agan̄ Naija Delita 3

                                                AGA NIGER DELTA

                    MGBA-NTITII N̄ IKWEEN̄- INU USEN AWAJI EYI 2015

IKWEKWEE N̄ IKPA MBUBAN 3

IKPELE IBOT IK : Ebi Ntitiin̄ Awaji Jaaba Cha

IBOT IK :                 “…Inu Ìkabelege Emi Ejit me lek kwun̄…”

IBOT IKPA:               Ichichili 2:4, 14, 20.

Ibot Nkween̄: Ikpọkpọk ikeek ebi ichechieek  ibe ke ikup uyọt ibe eji ekewọlọ ugwem kiji ekpọ usen geelek, mije eji ekupbe me akpalek ijo inu keyi; inyi eji ekọt ekeke enye me ichechieek mè egwu ekom me ijo inu mgbọ yaage, ire ikan̄ inu inyi eji. 

Nchili-ikọ:

Ene ge ifufuk ukpatu òfolek ijo inu eyi Debit melek Bieseba erọbe, mè eyi irọbe ikeme Uraya, itataan̄ ukpo ibe , “Okaan̄-ene, sa ene òbet lek Natan gbana ugwem n̄a”.  Keke orọ?  Keek-nu Jisọs îkpọk mbum ijo inu ebi Ntitiin̄ Awaji cha isa ikan̄ inu inyi ema.  Keek-nu ike mokup me lek kwun̄ mgbọ ene ge otumu inyi owu ibe, “inu owu okirọ ìkabele emi ejit”. Kè owu òchiak ònye, inorie kpomoyaka ilọ ofifi.  Kè ejit kwun̄ òkosulu tip tip tip. Ògakge, ire ogwu owu okinyi ulibi otumu ikọ ya inyi owu. Jisọs, ogwu Ibot Ntitiin̄ Awaji, mbgọ itọn̄be ebi Ntitiin̄ Awaji òkup me Efesọs isan̄a, ibebe, “…ire,`nkabele ejit mije ijo inu ge mmun̄be…” Ichichili 2:4. Îtumu ibe ke ọmọ icha inu ikpak cha mè ùwọlek ebi Ntitiin̄ Awaji cha ekaan̄be me ichechieek mè irek kiban̄ me lek Awaji.  Îre ebi Ntitiin̄ Awaji èkup me Simaina mè Filadefia gaalek etana.  Eyi îre atikọ eyi ògbegbe ibe ebi geelek ichechieek mè ebi Ntitiin̄ Awaji eriọọn̄.  Ògakge, isitọn̄ ema isan̄a mgbọ ema erọbe inu ijaan̄.  Ikare itutumu ofiaan̄ ofiaan̄ ikọ inyi ema, eyi ikpôkaan̄ unye me emen ekwukwu kiban̄ ike ema ekigọọk Awaji igbaan̄ ije.

       Idodo:

  1. (a) Gô inu Jisọs ochabe inyi ebi Ntitiin̄ Awaji cha mè kpa wele. Ichili 2:4, 14-15, 20;3:1-2,15-17.   

(b) Ìre eru kechi òwa me Ntitiin̄ Awaji chereyi? Kpa inu ofolek.

(c) Ìre îkaan̄ inu ge ebi Ntitiin̄ Awaji chereyi ekirọ eyi òkinaan̄ Okaan̄-ene ejit? Sa Ikpa    Mbuban bien ifọọk kwun̄ nye.

  1. (a) Ìre keke ke ebi ìkigọọk Jejiben, mè Nikolas, mè Balam ekijeen? Ichichili 2:14-15 & 20.

       (b) Ìre kpasi òniin̄ ke ebi Ntitiin̄ awaji mêkọt ijeen̄ ibe ema kpema ijejeen̄ kechi?

  1. Ìre keke ke agba ikpa kechi okitumu ofolek nkan̄ inu? Urọk 9: 8; 27: 5; 28: 23; Taitos 1: 13; Ichichili 3: 9.
  2. Igọọk me lek nkween̄ keyi melek inu egebe me 2Samien 12: 1-15, ìre ike owa ke igbe ibe eji erọ mgbọ eji ekikan̄ inu mè mgbọ ekikan̄ inu inyi eji me Ntitiin̄ Awaji chereyi, inyi eji ekọt ejomo ebi iwọlọ mè ekọt eluk ugwem òkup mbuban me isi Awaji.

         Nchit-ikọ:

Jisọs ìkikan̄ inu inyi ebi imun̄be me chieen̄.  Ire ọmọ imun̄ ebi Ntitiin̄ Awaji me chieen̄ ire lek îkwube mkpa isa ifaka ema isibi me emen ijo inu, môkọt si ijeen̄ imumechieen̄ kan̄ isibi me ikakan̄ inu inyi ema isa irọ ibe ema egwu ekom esibi etele ijo inu ya. Kubọk Debit orọbe, eji emun̄ ikan̄ inu ke ìre inu ekisa ineen̄ eji isun̄ inyi eji ekije me òniin̄ òtatat ike eji ekigọọk Awaji igbaan̄ ije.  Ìre keke ke eji ekirọ eyi òkinaan̄ Awaji ejit (eji me ene me ene, mè ìre eji otutuuk ebi Ntitiin̄ Awaji)?  Îre eji me lek kiji gaalek eberọ inyi eji ekayaka ìkirọ eru ebi ikigọọk Jejiben, mè Nikolas, mè Balam inyi ema ekakọt ikput eji ibobọkọ mkpukpe eyi ugwem ikakaan̄ge itata.   Eji egwu ekom etele ijo inu kiji, ufana itọtọn̄ mè ikwaan̄, mè ata ikwaan̄ chi eji ekirọ ikachep me ikike.

      Ere iben me ejit: Ichichili 3:19

     “Ebi mmabe ke nkigana ikọ inyi, mè ikisulu me njijan̄.  Eya orọ, ìgbala chieen̄, mè ìgwu ìkom”  

                                       

 

 

 

                                                         AGANIGER DELTA

                             MGBA-NTITII N̄ IKWEEN̄- INU USEN AWAJI EYI 2015

                                                  IKWEKWEE N̄ IKPA MBUBAN 4

IKPELE IBOT IK : Ebi Ntitiin̄ Awaji Jaaba Cha

IBOT IK :                Ngwu Nkom mè Mkpukpe

IBOT IKPA:               Ichichili 2

Ibot Nkween̄: Ikpọkpọk ikeek ebi ichechieek ibe ke inu ebak me lek ikikan̄ inu inyi ene ìre mè ene igwu ikom mè ikeek si ema ibe ke ogwu ògwugwu ikom me atikọ môbọkọ mkpukpe ugwem ikakaan̄ge itata.

Nchili-ikọ:

Ngwu nkom ìre inu ekirọ mgbọ ekifieek ejit me lek inu ene orọbe ilọ mè ìre inu ene ikakọtge irọ iso ike igbebe. Ute mè ìre uga geelek ìkikpọchieen̄ ibe ke gwun̄ ọmọ okan̄be inu inyi mônwene (môgwu ikom). Ògakge, nte uwu ikpotele mgbọ geege irerieen̄ gwun̄ uwu kan̄ ogwu ineen̄be, mè itaba ubọk me utọn̄, mè ikan̄ inu inyi owuwa mgbọ, ire gwun̄ uwu ya ikpọkpọ inye ejit ikisa ijo eru kan̄ ya ifo isi.  Okaan̄-ene îgwen ebi Ntitiin̄ Awaji cha ibe egwu ekom etele ijo inu mè ugwem wọlọwọlọ kiban̄, mgbọ ikan̄be inu inyi ema isan̄a.  Îsa itọtọn̄ ijeen̄ ike ọmọ oweek ibe ema ekiluk  ugwem kiban̄.

            Idodo Mêsabe Ikween̄ inu:

  1. (a) Nyi ofifi ikọ mêkọtbe isa igwen “ngwu nkom” melek “mkpukpe”.

(b) Kpa-nu inu ofolek ngwu nkom ge oriọọn̄be eyi mêkọtbe isa itọt me lek  eyi keyi eji   ekween̄be inu ofolek.

  1. (a) Go-nu itọtọn̄ echi Jisọs onyibe ebi Ntitiin̄ Awaji jaaba cha ge ge.

         Ichichili 2:5, 16, 25; 3:2-3, 11, 18. Luk 15:11.

(b) Ìre itọtọn̄ chi môkọt irọ oruru inyi ebi Ntitiin̄ Awaji chereyi? Òjeje ikeek ikeya?

  1. Ìre keke orọ ìkup uyọt ibe ebi Ntitiin̄ Awaji ijeje ilọ egwu ekom? 2Mfufuk 7: 13-16; Urọk 29: 1; Ichichili 2: 5, 26.
  2. Go-nu inu òborọ (mpkukpe) ebi Ntitiin̄ Awaji ìkinye ejit ijit ngwu nkom ike emun̄be me Ichichili 2: 5, 16 mè 22          

Nchit-ikọ:

Inwenwene ubọk irọ inu, mè inwenwene eru, mè ibebene ikiluk ayaya ugwem mije ikan̄ inu  mè ìre nteme enyibe ore usini me lek inu mêkọtbe isa itọt me lek ngwu nkom.  Inu geelek ene okirọ ikitatat me chieen̄ ogwukaan̄ lek. Eyi si ore irek ebi Ntitiin̄ awaji mè ebi mkpulu kiban̄ ekupbe cherekeyi.  Ire, Jisọs, ogwu ibot Ntitiin̄ Awaji îkpọk eji mbum mè isa ikọ kan iwọlọ ugwem kiji ikpọ.  Owa ke Îtet owu? Ike owa ke omun̄ lek kwun̄?  Îre mgbọ eji mêsikibe lek kiji me isi Awaji mè igwu ikom me atikọ.  Ngwa, eji geelek ekeek ere eji enan̄abe irọn̄ mè egwu ekom, mè ekpọk ekisi ikwaan̄ ya eji ewuukbe lek ikisi adasi mgbọ.   Jisọs ibe, “Ikpọ, emi gwa nkinu ugwat ugwat! Mkpukpe n̄a mbasa ikpe ebi ene me ubọk ikwaan̄ kiban̄, òwa me ubọk n̄a. `Mbakpe ene geelek mkpukpe igọọk me ubọk ikwaan̄ kan̄”.

Ere iben me ejit:Ichichili 2: 5

“…Ìkeek ìkpele irọn̄ yi, mè igwu ikom mè iyaka ìkirọ inu cha echi enyi ekirọ me adasi mgbọ.  Ire enyi kpegwu ikom me ijo kinyi, emi mânu inisan̄a ngugọọn̄ mkpukan̄ kinyi isan̄a me irek kan̄”.

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.