Ifufuk Mè Igege Obolo

Irọriọọn̄ usem ìre ene irọriọọn̄ ubọk ekifuk mè ubọk ekige usem ya.  Mêkọt ikidido ibe ìre ebi Obolo michubọk iriọọn̄ usem Obolo ema ekitumu. mije, otutuuk ebi obolo mîriọọn̄ otutuuk ifuk-ibot ekisa itumu Obolo, ire, igege ye?  

Ọmọ orọ enenwaan̄ Marianne E Aaron, ogwu Nteme Ifufuk mè Igege Usem Obolo osa otutuuk efuuk kan̄ ilibi igọọk ikpokpukpo ebi ene, ebi ibekọt ijeen̄ ebi ijejeen̄ uwu-ikpa ubọk ekijeen̄ Obolo. Eji kpebekọt igwat lek iwuuk ene òbelek Chief isotu-Oko, mè Catechist Isidore E. Ene-Awaji. Ebibi ekween̄ inu me ubọk kè Marianne, mè igọọk ọmọ igbaan̄ ubọk ikpukpo owuwa ebi ene ebi mekọtbe isa ukot ifit ya ije ifo isi.  ubọk geelek ibe ke îre ikeya, ikwaan̄ yi iwele owot ire lek ubọk ene ìkayaka iso me lek ikwaan̄ ya.  Ire otap lek me lek, mè ìre isan̄a lek kwun̄ isibi, owu môkọt ikana atalek Ikpele ntap-ubọk.

Owuwa Ikween̄-inu òbotap ubọk inyi ebi Obolo ekọt ekifuk Ikpa mbuban ejaan̄ môbọkọ irek me ikafiatge mgbọ.  Mêweek ibe owu ògọọk onu, ònokween̄ Usem ama Kwun̄. Soso, kàlọlọ inunu.

Ikween̄-inu yi ìkup ìrek iba-eyi agan̄ ebi ijejeen̄ me uwu-ikpa, mè eyi agan̄ ebi mkpulu mè ebi ikwaan̄ me uwu Awaji. Geelek irebe, soso nye lek tap lek me lek gọọk na rọ. Ire oneen̄ lek kwun̄ isun̄ ijaan, owu môkọt igọọk inijeen̄ ebi ofifi ene.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.