Ikwekween̄ Ikpa Mbuban Usen Awaji Eyi Ebi Agan̄ Naija Delita

AGAN̄ EYI NIGER DELTA

MGBA-NTITIIN̄ IKWEEN̄-INU USEN AWAJI EYI 2015

NTEEN̄ ÌSI IKỌ:

Etip echi egebe ijet Ntitiin̄ Awaji jaaba ikup me Ichichili 2 mè 3.  Ege etip chi ijet ebi osat Awaji, isa ijet Ntitiin̄ Awaji echi òkup me agan̄ Esia.  Me usem Ebi Gris, “Ogwu Osat” isibi ogwu ikwaan̄.  Cherekeyi ebi osat Awaji ire ebi Mkpulu arọọn̄, ebi ijejeen̄, ebi nriran me ene geelek Awaji oriabe ikwaan̄.  Ntitiin̄ Awaji ìre “ebi egwenbe isibi”.  Ire akpalek ebi ichechieek isisi ikwaan̄ mè ifaka Awaji mè isichak me lek ebi ofifi ife ike ikupbe me emen Ikwaan̄ Ebi Otuchieen̄ 2:44, 47.  Jisọs me emen Ikpa etip kan̄ îgebe ijet Ntitiin̄ Awaji cha îjeen̄ lek kan̄ melek erieen̄ me unye erieen̄ òkijeen̄ unye mkpulu kan̄ isaba ntitiin̄.  Îkpọmbum si itọtọn̄ kan̄, ngana ikọ kan̄, nteme inyi ebi Ntitiin̄ Awaji echi ikakup itat, me ata mkpukpe inyi ebi ititim ikpan̄.  Jisọs Karais ikakinwene, ubọk ikupbe me iyakwut ke ikup me cherekeyi, môkup si ikeya ire mgbọ ikakaan̄ge itata.  Ikọ kan̄ ikiluluk ugwem mè ireke igak oge isiba (Heb. 4:12), eya orọ mêmọnọ ikpa etip kan̄ ya isun̄ isi uyọt eyi eji erebe ebi Ntitiin̄ yaage. Ikwekween̄ ikpa etip chi idọk môkpọmbum mgbọ, eru me irek emen ekwukwu etumube ikọ ibak, ire ojelek inu òkirọ me emen Ntitiin̄ Awaji cherekeyi. 

Eya orọ, ene môkọt ikana igwook ibe ke Ntitiin̄ Awaji me ama geelek mè ebi ikup me emen kiban̄ mîbelek ebi Ntitiin̄ Awaji okup me Esia ge mè ire iba ike Okupmugwem mè ogwu ibot Ntitiin̄ Awaji otumube.  Idodo ene geelek obosa iwọlọ lek kan̄ ikpọ ibore “Kpasi Ntitiin̄ Awaji ojeen̄ emi me agan̄ Ntitiin̄ n̄a iwele ijaan̄ ichit?  Mije mgba ntitiin̄ keyi, mîche ikwekween̄ Ikpa Mbuban itap me irek ini:

Jisọs Karais, Ogwu Ibot Ntitiin̄ Awaji :

 Ikpọkpọ ikeek ebi ichechieek me lek kan̄ ibe Jisọs ubọk ikupbe me iyakwut ke ikup me cherekey, môkup si ikeya ire mgbọ Ikakaan̄ge itata, ọmọ môre ibot inyi Ntitiin̄ Awaji.  Ikọ itumube ikup uyọt si inyi Ntitiin̄ Awaji Chereyi. 

Itọtọn̄ eyi etọn̄be ebi Ntitiin̄ Awaji cha:

 Inyi esa lek kiji etọt mè emun̄ ibe ke ugwem kiji ilibi ikike me lek itọtọn̄ cha.  Ogakge, isasa ikpọk ikeek eji ibe ke Awaji ikekiriọọn̄ mè ikige ata ikwaan̄ geelek isun̄ eyi okitap eji efuuk memen inyi esi ata ikwaan̄ efo isi.

Inu ikabelege emi ejit me lek kinyi

– Ikpọkpọ ikeek ebi ichechieek me lek Jisọs Karais ibe eyi eji ekupbe me ugwem, ke ikup uyọt ibe ewọlọ lek kiji ekpọ usen geelek inyi eji eriọọn̄ ejot ibe ke eji me emen nchieek me egwu ekom, ire igana ikọ inyi eji. 

Ngwu nkom me Mkpukpe

 – Ikpọkpọ ikeek ebi ichieek me lek Jisọs Karais ibe ke ngwu nkom ikikup isi ngana ikọ isan̄a; atata ngwu-nkom môsa nkpukpe echi obôfuk ire mgbọ ikakaan̄ge itata inu.

Me òta ikween̄ inu, ekpọchieen̄ ibe ke eji otutuuk ene mêwọlọ lek kiji ikpọ me atikọ, ubọk geelek eriọọn̄be eji melek inu eji erebe, mè iyaka ire ike eji emọnọbe lek kiji me mgbọ òraraka. Eji mêkeek lek kiji ibe ke Jisọs Ogwu Ibot Ntitiin̄ Awaji mè ogwu Nkpukpe ebi mbuban kan̄, okimun̄ ejit ene geelek, ikọ kan̄ echi igebe ijet Ntitiin̄ Awaji me Esia ikup inyi eji si chereyi.  Gban̄ nteme me ngana ikọ ike eweekbe inyi ekeke enye me ichechieek ire ota.  Inyi egwu ekom mgbọ geelek me etet ata ikwaan̄ chi enye, inyi ekafiin̄ mkpukpe kiji echi obofuk ire mgbọ ikakaan̄ge itata.

Ike eji echilibe ejit kiji inyi nkween̄ ikọ Awaji, ke ọmọ ikpọmbum inu ikiweek inyi eji ene me ene, me kubọk Ntitiin̄ Awaji ikup me agan̄ keyi me erieen̄ ke Jisọs! Ikup ikeya.

Ire oweek ijeje idọk keme agan̄ Naija.

uwu.