Nkween̄ Inu Agan̄ Naija Delita 2

AGAN̄ EYI NAIJA DELITA

MGBA-NTITIIN̄ IKWEEN̄-INU USEN AWAJI EYI 2015

IKWEKWEEN̄ IKPA MBUBAN 1

IKPELE IBOT IKỌ: Ebi Ntitiin̄ Awaji Jaaba Cha .

IBOT IKỌ:               Jisọs Karais ogwu Ibot Ntitiin̄ Awaji.

IBOT IKPA:              Ichichili 2:8; 3:1, 7, 14; Efesọs 5:23; Klsi 1:28

IBOT NKWEEN̄: Ikpọkpọ ikeek ebi ichechieek me lek kè Jisọs Karais ibe Jisọs ubọk îkupbe me iyakwut ke îkup me cherekeyi, môkup si ikeya ire mgbọ ikakaan̄ge itata, ọmọ more ibot inyi Ntitiin̄ Awaji. Ikọ îtumube îkup uyọt si inyi Ntitiin̄ Awaji chereyi.

Ikọ Ichichili:

Unye ntọ ikọ eyi ogwu ibot ikwaan̄ ikare ikike melek eyi ogwukaan̄ ikwaan̄ ya me lek kan̄.  Ikọ ogwukaan̄ ikwaan̄ okinye igak eyi ogwu irek ikwaan̄ ominbe ichit me lek ikwaan̄.  Jisọs, ogwu ibot mè ogwu Ntitiin̄ Awaji onan̄abe me ubọk isibi îtumu ikọ unye unye mè ikpa inu ọmọ omun̄be, mè itọn̄ ebi irọrọ ijaan̄, mè ikan̄ inu inyi ebi irọrọ ijo inu mè ebi ikpak, mè inyi ema si nteme me Ichichili 2 mè 3.  Itumu si ufialek obôsibi inyi ebi unye-ejit, ebi kpechieek igwugwu ikom itele ijo eru kiban̄, mè mkpukpe echi môkupbe inyi ebi inyenye me ichechieek mè ebi igwugwu ikom itele ijo kiban̄.  Jisọs ìkakinwene, ubọk îkupbe me iyakwut ke îkup me cherekeyi, môkup si ikeya ire mgbọ ikakaan̄ge itata.  Eya orọ, inu îtumube mgbọ òraraka ìbiabia si me ugwem mè ikaan̄ unye me ugwem ebi ichechieek me lek kan̄ me cherekeyi.  Ire ire ebi Ntitiin̄ Awaji mêkitoon̄ ejit mè ichieek si cherekeyi me lek use kan̄ echi ichieekbe me unwọn mè nje nyi isi kiji, ìre itat ibe eji ekpọ chieen̄ elọ me lek ikọ îtumube inyi ebi Ntitiin̄ Awaji jaaba chi ni?

Idodo:

  1. Ìre ekene ore Ntitiin̄ Awaji, sa ìre ekene ore ogwu ibot Ntitiin̄ Awaji? Ebi Efesọs 5:23; Kọlọsi 1:28
  2. Keke ke obôkọt itumu òfolek ikọ Okaan̄ kiji otumube me ikpa kechi? Matiyu 24:35, Jọn 6:63; 10:35b; 1Pita 1:25.
  3. Kpa nu ikpele umin Karais okaan̄be kubọk ogwu Mkpulu me Ntitiin̄ Awaji. Ichichili 2:1,8, 12, 18; 3:1,7,14.

     4. (a) Ebi Iburu 13:8, Isibi keke, igọọk me lek ikọ Òkaan̄ kiji Jisọs Karais?

         (b)  Etip Jisọs Karais oriabe ijet ebi Ntitiin̄ Awaji jaaba cha ire si etip yaage iriabe ijet ebi Ntitiin̄ Awaji

                cherekeyi.  Ìre atikọ/ ìre ataak? Kpa wele.

  1. Ke ìre ogwu òchechieek, kpasi ufialek obôsibi inyi eji, ire eji kpọ ikọ ogwu ibot Ntitiin̄ Awaji ilọ chieen̄?   

     Osia 4:6; Jọn 12:8 Luk 16:31.

Ikọ Ichichit:

Okaan̄ kiji Jisọs ìbe ke ọmọ ire ogwu okije me etete ngugọọn̄ mkpukan̄ jaaba, eyi orere Ntitiin̄ Awaji cha.  Eyi ìkijeen̄ ibe ke ọmọ iriọọn̄ otutuuk inu geelek ofolek Ntitiin̄ Awaji kpunu inu geege òlelet me isi kan̄.  Ntitiin̄ Awaji yi ìre akpalek ebi ichechieek.  Karais ore Ibot inyi Ntiiin̄ Awaji, mè ire si ogwu unyan̄a inyi akpalek ya. Ikọ kan̄ ìbokukup ire mgbọ ikakaan̄ge itata, îre si ata ikọ mè igbe (ibe etoon̄ ejit me lek) utoon̄ ejit.  Ubọk îkupbe me Iyakwut ke îkup me cherekeyi, môkup si ikeya ire mgbọ ikakaan̄ge itata.  Mije keyi ikọ kan̄ môkup me ugwem, mè ikaan̄ unye, môkup si ire mgbọ ikaan̄ge itata.  Ire eji mêkọt igbini use eyi ọmọ ochieekbe efie efie acha òraraka sabum eniman eji, mè ichieek ibe ke eji si me igọọk ikaan̄ uche me lek, inenisibi ibe ke îkup uyọt ibe ebi Ntitiin̄ Awaji me chere yi si mêgban̄ utọn̄ me lek etip ya egebe ijet ebi Ntitiin̄ Awaji jaaba cha. Ufialek òbôrọn̄ ikeme ebi ikpọkpọ ikọ kan̄ isiki chieen̄ ìre ijijit ema, mè osusut ò

bôyoyok mè ijijijaka ema ire mgbọ ikakaan̄ge itata.

Ikọ iben me ejit. Kolọsi 1:18

 “Ọmọ ore ibot isa inyi akpalek kan̄ eyi òrere Ntitiin̄ Awaji, eyi ọmọ me lek kan̄ obenebe.  Me etete otutuuk ebi geelek ikwakwaan̄, ọmọ odasi ijomo me mkpa.  Eyi ìkijeen̄ ibe ke ọmọ ore ogwu òmimin ichit me emen inu geelek”.

 

AGAN̄ EYI NIGER DELTA

MGBA-NTITIIN̄ IKWEEN̄-INU USEN AWAJI EYI 2015

IKWEKWEEN̄ IKPA MBUBAN 2

IKPELE IBOT IKỌ : Ebi Ntitiin̄ Awaji Jaaba Cha

IBOT IKỌ:                 Itọtọn̄ eyi etọn̄be ebi Ntitiin̄ Awaji cha.

IBOT IKPA:               Ichichili 2:2-3, 13, 19

IBOT NKWEEN̄: Inyi esa lek kiji otọt mè emun̄ ibe ke ugwem kiji ilibi ikike me lek itọtọn̄ cha. Ògakge, isasa ikpọk ikeek eji ibe ke Awaji ikekiriọọn̄ mè ikige ata ikwaan̄ geelek isun̄.

Ikọ Ichichili:

 Itọtọn̄ ire ibebe ke ene irọ inu ijaan̄, mè ire ibebe ke inu inwọn me isi ebi ofifi ene.  Îre ijejeen̄ ubelejit.  Okaan̄ kiji Jisọs Karais ìsa itọtọn̄ ineen̄ ebi Ntitiin̄ Awaji cha iban unye unye ikan̄ inu, me ntaba ubọk me utọn̄, mè uyok uyok itip oyerebet kan̄, mgbọ ikinyi ebi Ntitiin̄ Awaji cha nteme me emen ikpa etip iriabe ijet ebi Ntitiin̄ Awaji cha. ubọk isabe ikpa ata ikwaan̄ kiban̄ itap ema ikpele efuuk me emen.  Matiyu 5:16 Ìteme eji me itaba eji ubọk me utọn̄ ibe eji etele ibe utoon̄ kiji itoon̄ me isi ebi ene inyi emun̄ ata ikwaan̄ eji erọbe me etọn̄ Awaji.

Me emen ijo mgbọ kechi, ìre mêkọt itọn̄ ebi Ntitiin̄ Awaji ubọk yaage etọn̄ ebibilọ?

Idodo:

  1. (a) Me ngobontet kwun̄, “Ata ikwaan̄” ìre keke?  Sa inu jeen̄.

    (b) Keke ke obôkọt itumu òsilek ogwu òchechieek mè ata ikwaan̄ igọọk inu agba

          ikpa chi okitumu.  Mat. 5:13-16; Ikwaan̄ 10:38; 1Kọrint 3:13-15; Ichilili 2:26.

  1. (a) Gô ikwaan̄ echi Jisọs otọn̄be ge mè kpa wele ubọk îkupbe me agba ikpa kechi.  Ichichili 2:2-3, 9, 19, 3: 4, 8, 10a     (b) Ire mêkọt itọn̄ ebi Ntitiin̄ Awaji me cherekeyi ire ema esi òjelek ikwaan̄ kechi si?  Sa inu okirọrọ jeen̄.
  2. Jisos îsa itọtọn̄ itap unye me lek ikọ isabe ikan̄ inu inyi ebi Ntitiin̄ Awaji?  Kpa ubọk ke eji mêkọt isa me ikeyi ijomo mè ire ineen̄ (a) ebi ikwaan̄ Awaji isun̄

    (b) ebi uwu Awaji isun̄?

  1. Kpetọn̄ ebi Ntitiin̄ Awaji me Lawudisia kubọk ge.  Keke ke okween̄ inan̄a me lek inu ke yi orọrọ ema?  Mat. 7:21; IKọrent 11:28; Ichichili 3:15 -18.

Ikọ Ichichit:

 Ata ikwaan̄ ire si ata irirọ geelek erọbe me ekikeek òtatat.  Ata ikwaan̄ îkup me uyọt inyi ebi ichechieek mè ikup uyọt si ibe otutuuk ebi ene emun̄.  Itọtọn̄ môkọt itap efuuk me emen ogwu òchechieek ògbegbe utoon̄ ejit, ikerere mgbọ ekikan̄ inu inyi mè ire mgbọ ekineen̄ ọmọ isun̄, ire gaalek ke etọn̄ me oniin̄ ògbegbe.  Jisọs ikakpọ chieen̄ ilọ me lek sọntiik inu geege melek ata ikwaan̄ echi ebi Ntitiin̄ Awaji chi esibe, ọmọ si ikpobokpọ ata ikwaan̄ kiji geege ilọ chieen̄ cherekeyi.  Mije eji eriọọn̄be ijaan̄ ibe ke mêtọ ikwaan̄ kiji geelek ikpọ, igbe ibe eji ekewọlọ lek kiji ekpọ inyi eji ekasa irek kiji, mè erieen̄ ilile kiji, mè erieen̄ emen uwu Awaji, ìfiaan̄ lek kiji; mè ìre ikikeek ibe ke eji owa me ugwem me mgbọ ugwem ojọn̄ọbe eji ere me lek kubọk ebi Ntitiin̄ Awaji me ama Lawodisia.  Awaji ichili eji chieen̄ inyi eji emun̄ lek kiji ike ọmọ omun̄be eji me erieen̄ kè Jisọs, ikup ikeya. Ògakge, ikup me uyọt ibe Jisọs inin̄ emen ejit kiji.  Ire ikare ikeya, ata ikwaan̄ geelek eji ekirọ ibet lek òka ekwut.  Ire mîkpọk owu iman? Cherekeyi, ire owu onọ ida kan̄, katet ejit kwun̄ inye.  Owu môkọt ire ene ge me lek ebi ebenyan̄a cherekeyi.

Ikọ iben me ejit: IChichili 2:26       

“Ene geelek òtitim ikpan̄, mè ikeke inye ikirọ inu nkiweek mege ire òta, mânyi ene ya unye ibe ikikpulu owuwa ido”

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.